เว็บสล็อตออนไลน์ แสงสว่างภายใน | ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือความแข็งแกร่ง

เว็บสล็อตออนไลน์ แสงสว่างภายใน | ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือความแข็งแกร่ง

ใช่แล้ว ความถ่อมใจทำให้พระเจ้าพอพระทัย มันไม่ใช่จุดอ่อนอย่างแน่นอน เว็บสล็อตออนไลน์ ฉันถือว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นคนที่ดีที่สุดที่เคยเดินบนแผ่นดินโลก และเขาก็ถ่อมตัว พระเยซูมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้ติดตามพระองค์มาก คนหนึ่งถามว่า “…ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์? พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ทำไมท่านจึงเรียกเราว่าความดี ไม่มีสิ่งใดดี นอกเสียจากว่าคือพระเจ้า” (ลูกา 18:18,19) 

จากนั้นหลังจากตอบอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน เขาก็ตอบด้วยพระบัญญัติเฉพาะ 

พระเยซูทรงแสดงความรักของพระเจ้าต่อผู้คนจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยถวายเกียรติแด่พระเจ้าเสมอ 

พระเยซูแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนในการแก้ไขจุดประสงค์ของเขากับพระเจ้าเมื่อเขาถูกกล่าวหาว่า พระองค์ตรัสตอบว่า “…เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พระบุตรทำอะไรไม่ได้นอกจากสิ่งที่พระองค์เห็นพระบิดาทำ เพราะสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทำ สิ่งเหล่านี้พระบุตรก็ทำเช่นเดียวกัน” (ยอห์น 5:19) . และเขาก็ทำเช่นนั้นด้วยการแสดงออกถึงอำนาจของพระเจ้าที่มอบให้เขา 

พระเยซูคริสต์ทรงเล่าเรื่องอุปมาที่แสดงตัวอย่างความแตกต่างระหว่างความจองหองและความถ่อมตน เขาเล่าถึงชายสองคนที่ขึ้นไปสวดมนต์ในวัด คนแรกบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณที่เขาไม่เหมือนคนอื่น คนบาป เหมือนผู้ชายคนนี้ เขาบอกว่าเขาอดอาหารสองครั้งในหนึ่งสัปดาห์และให้ส่วนสิบ ชายคนที่สองกล่าวว่า “ขอพระเจ้าทรงเมตตาฉัน คนบาป” พระเยซูทรงจบอุปมานี้โดยตรัสว่าชายคนที่สองได้รับพร “เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะ

ต้องถูกกดให้ต่ำลง และผู้ที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น” (ดู ลูกา 18:10-14) 

ฉันยังคงประทับใจกับวิทยากรที่คอยแนะนำพวกเขาด้วยคำพูดสั้นๆ เกี่ยวกับภูมิหลังของพวกเขา เมื่อฉันพูด ฉันยินดีพอๆ กันกับผู้พูดที่ไม่เน้นที่ตัวเอง แต่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงว่าผู้ฟังของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขาและผู้อื่นได้อย่างไร นี่คือความอ่อนน้อมถ่อมตน 

ฉันมักจะบอกชั้นเรียนในวิทยาลัยว่าหากพวกเขาต้องการให้คนอื่นคิดว่าน่าสนใจในการสนทนา ก็ให้คนอื่นในการสนทนาพูดเกี่ยวกับความสนใจส่วนตัวของพวกเขา ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับคำถามที่คุณคิดไว้ เป็นเรื่องน่าขัน แต่ยิ่งเราแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างจริงใจโดยสนใจในสิ่งที่คนอื่นพูดมากเท่าไร เราก็ถือว่าน่าสนใจ 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระองค์แก่เรา “…ถ้อยคำที่เราพูดกับท่านนั้น เราไม่ได้พูดถึงตนเอง แต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเรา พระองค์ทรงกระทำการ” (ยอห์น 14:10) และพระเยซูทรงแสดงงานอัศจรรย์เหล่านั้นผ่านการรักษา การชี้นำ และการปฏิรูปชีวิต ตลอดจนพรอื่นๆ 

ใช่ ความถ่อมใจเป็นพลังในชีวิตเรา 

Bernabò Bocca ประธานสมาคมโรงแรมแห่งชาติ Federalberghi กล่าวว่า “มีความอยากเดินทางมาก เหมือนกับการตอกจุก (ก๊อก) จากขวด” ขณะที่อิตาลีคลายมาตรการด้านความปลอดภัยในเดือนเมษายน “สึนามิของการจองมาจากสหรัฐ รัฐด้วยความเร็วที่ไม่เคยเห็นมาก่อน”

ความหวังของประเทศไทยก็สูงเช่นกัน หลังจากที่มีการประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าประเทศไทยได้ยกเลิกข้อกำหนดแทบทุกอย่าง ยกเว้นหลักฐานของการฉีดวัคซีน หรือผลการทดสอบโคโรนาไวรัสเป็นลบในกรณีที่ไม่มี เว็บสล็อต